Kallelse till extra bolagsstämma i CloudofSweden AB (publ)

Aktieägarna i CloudofSweden AB (publ), 559013-4507, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 mars 2017 kl 15 på bolagets kontor, Hammargatan 6, Växjö.
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i aktieboken den 24 februari 2017, dels anmäla sitt deltagande till CloudofSweden per e-post info@cloudofsweden.se eller med brev till CloudofSweden AB, Box 10, 351 03 Växjö senast den 24 februari 2017.
I anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman i god tid före den 24 februari.
Förslag till dagordning
1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till dagordning
– Val av styrelse
– Förslag: Omval av styrelseledamöterna Christian Krüeger och Jan Älmeby
– Som ny styrelseledamot föreslås Mats Birgersson som också föreslås som ordförande
– Ingen suppleant föreslås
8. Avslutning

Växjö 17 februari 2017
CloudofSweden AB (publ)
Styrelsen

Förändringar i ledningen

Computer Innovation i Växjö AB (publ) den 3 februari 2017

Nya styrelser i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och det delägda bolaget CloudofSweden AB (publ) kommer att väljas vid extra stämmor med kallelse inom kort. Fram tills stämmorna hållits kommer VD Jan Älmeby att vara styrelseordförande. Jans plats som VD fram till stämmorna kommer att övertas av Mats Birgersson; därefter återgår Jan Älmeby till VD-posterna. Mats Birgersson kommer att föreslås som ny medlem i styrelserna.
Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 0708-373255

Styrelseordförande avgår – korrigerat pressmeddelande

Computer Innovation i Växjö AB (publ) den 16 januari 2017

I detta pressmeddelande görs ett par förtydliganden och ändringar i det pressmeddelande som sändes ut 2017-01-13.

Jan Pyrell, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och CloudofSweden AB (publ)har begärt eget utträde ur styrelserna i båda bolagen på grund av personliga skäl.

Nya styrelser kommer att väljas vid extra stämmor med kallelse inom kort. Fram tills stämmorna hållits kommer VD Jan Älmeby att vara styrelseordförande. Jans plats som VD fram till stämman kommer att övertas av en ny VD som kommer att publiceras inom kort. Lars Bäckström som är suppleant blir nu tjänstgörande suppleant vid kommande styrelsemöten.

Mer information kan lämnas av:
Jan Älmeby jan.almeby@compinn.se 0708-373255

Styrelseordförande avgår

Computer Innovation i Växjö AB (publ) den 13 januari 2017
Jan Pyrell, styrelseordförande i Computer Innovation i Växjö AB (publ) och CloudofSweden AB (publ)har begärt eget utträde ur styrelserna i båda bolagen på grund av personliga skäl.

Nya styrelser kommer att väljas vid ordinarie årsstämma. Fram till dem kommer VD Jan Älmeby att även fungera som styrelseordförande. Lars Bäckström som är suppleant blir nu tjänstgörande suppleant vid kommande styrelsemöten.

Kallelse till årsstämma kommer att göras inom en vecka.

Mer information kan lämnas av:

Jan Älmeby: jan.almeby@compinn.se 0708-373255
Jan Pyrell : jan@pyrelladvokatbyra.se  0705-978 395

Emission i delägda bolaget CloudofSweden AB

Computer Innovation i Växjö AB 11 oktober 2016

Styrelsen i av Computer Innovation till 32 procent delägda CloudofSweden AB har den 10 oktober 2016 beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 mars 2016, att genomföra en riktad kontant nyemission av aktier i CloudofSweden.
Totalt emitteras 10 000 172 aktier till kursen 55 öre per styck, varvid bolaget tillförs cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om 18 procent i förhållande till antalet aktier i CloudofSweden genom att antalet utestående aktier ökar till 53 712 312. Efter genomförd emission kommer Computer Innovations ägarandel i CloudofSweden uppgå till 26 procent.
Emissionen tecknas i sin helhet av en grupp kvalificerade investerare.

Regin Corporate Finance har agerat finansiella rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Älmeby, VD CloudofSweden AB (publ) och Computer Innovation i Växjö AB (publ).
Tel. 0708–373 255
E-post. info@compinn.se

Om Computer Innovation och CloudofSweden
Computer Innovation har utvecklat en plattform för webbaserade program för bokföring, fakturering och andra administrativa rutiner. Plattformen kan anpassas för olika länders regelverk.

CloudofSweden är det företag som har rätten till försäljning i Sverige.